Atunci e bine de înțeles ce este de fapt o Asociație și cu ce se ocupă.

Principalul act legislativ care  stabileşte relațiile între Administrație și membri (locatari) a unei Asociații, modul de administrare a proprietăţii imobiliare, precum şi modul de înfiinţare, înregistrare, funcţionare şi lichidare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu este Legea nr. 913 din 30.03.2000 Condominiului în fondul locativ.
Pentru asigurarea exploatării clădirii cu mai multe locuinţe, utilizarea locuinţelor şi proprietăţii comune în condominiu, efectuarea altor operaţii legate de activitatea economico-financiară, proprietarii sînt în drept de sine stătător să aleagă modul de administrare a proprietăţii imobiliare.
Administrarea condominiului poate fi efectuată:
a) de către proprietari nemijlocit, în cazurile în care condominiul include cel mult patru proprietari cărora le aparţin cel mult patru locuinţe (încăperi);
b) de către asociaţia de coproprietari de sine stătător sau prin transmiterea acestor funcţii (parţial sau integral), pe bază de contract, unei persoane fizice sau juridice autorizate, în modul stabilit, să îndeplinească aceste funcţii.
Alegerea modului de administrare a condominiului sau modificarea acestuia se face la adunarea generală a membrilor (reprezentanţilor) asociaţiei de coproprietari.

Astfel, conform legii sus-menționate Asociaţia de coproprietari se înfiinţează din cel puţin doi proprietari pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia locuinţelor (încăperilor) ce le aparţin şi a proprietăţii comune din condominiu, pentru asigurarea membrilor asociaţiei cu servicii comunale şi cu alte servicii, pentru reprezentarea şi apărarea intereselor acestora.
Fondatori ai asociaţiei de coproprietari pot fi proprietarii de locuinţe (încăperi), indiferent de forma de proprietate, precum şi agenţiile teritoriale de privatizare sau autorităţile administraţiei publice locale.
Asociaţia de coproprietari se înfiinţează pe o durată nelimitată dacă statutul nu prevede altfel.
Asociaţia de coproprietari dobîndeşte drepturile persoanei juridice din momentul înregistrării de stat la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”. Concomitent cu înregistrarea asociaţiei de coproprietari, va fi înregistrată separat şi fiecare locuinţă (încăpere) privatizată împreună cu cota-parte a fiecărui proprietar, care va constitui o parte separată a proprietăţii imobiliare.
Asociaţia de coproprietari poate desfăşura următoarele activităţi:
a) gestionarea, deservirea, exploatarea şi repararea bunurilor imobiliare din condominiu;
b) reconstrucţia şi construcţia încăperilor suplimentare şi obiectelor de uz comun în condominiu (prin metoda de antrepriză sau în regie proprie);
c) darea în arendă, cu chirie sau vinderea bunurilor imobiliare ce fac parte din condominiu şi se află în proprietatea asociaţiei, în caz de necesitate de mijloace financiare pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea stării proprietăţii comune în condominiu.
(3) Venitul provenit din activitatea economică a asociaţiei de coproprietari se foloseşte, conform deciziei adunării generale a membrilor (reprezentanţilor) asociaţiei, pentru plata cheltuielilor comune sau se repartizează în fonduri speciale pentru a fi utilizate în scopurile prevăzute de statut. Venitul suplimentar poate fi repartizat pentru alte scopuri prevăzute de prezenta lege şi de statutul asociaţiei.

Membri ai asociaţiei de coproprietari sînt toţi proprietarii locuinţelor (încăperilor) din condominiu (art. 22 a Legii Condominiului)
Membri ai asociaţiei de coproprietari devin, în mod automat, persoanele juridice, întreprinderi de stat şi/sau municipale, cărora le aparţine dreptul de regie sau de administrare operativă a locuinţelor (încăperilor) din condominiu.
Calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari se dobîndeşte din momentul înregistrării de stat a acesteia în modul stabilit.
Persoanele care procură locuinţe (încăperi) în condominiu, după înfiinţarea asociaţiei de coproprietari, devin membri ai acesteia imediat după dobîndirea de către ei a dreptului de proprietate asupra locuinţei (încăperii).
Interesele membrilor minori ai asociaţiei de coproprietari le reprezintă părinţii, tutorii sau curatorii lor în modul stabilit de legislaţie.
Calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari încetează în cazul decesului membrului asociaţiei, lichidării persoanei juridice, înstrăinării bunurilor sau în alte temeiuri.
În cazul decesului proprietarului locuinţei (încăperii) persoană fizică sau reorganizării persoanei juridice, succesorii de drepturi (moştenitorii) devin membri ai asociaţiei de coproprietari din momentul dobîndirii de către aceştia a dreptului de proprietate asupra locuinţei (încăperii) din condominiu.
În cazul decesului proprietarului locuinţei (încăperii) persoană fizică şi lipsei de moştenitori legali sau testamentari, soarta locuinţei (încăperii) se hotărăşte în conformitate cu normele dreptului de moştenire.

IMPORTANT! Asociația de Coproprietari în Condominiu este fondată în interesele membrilor săi (și nu împotriva), pentru a le face viața mai comodă, mai ușoară și activitatea Asociației trebuie să fie bazată pe stricta respectare a legislației.